Prawo Konesera nr 10

Dnia 25 lutego 2019 r. wchodzi w życie art. 30 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629), regulujący zasady kontynuacji stosunków umownych powstałych w zakresie działalności przedsiębiorstwa w przypadku śmierci przedsiębiorcy indywidualnego. Zgodnie z tymi zasadami, w braku odmiennych postanowień umownych lub ustawowych, w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do ustanowienia zarządu sukcesyjnego, każda ze stron umowy może powstrzymać się od spełnienia świadczenia, dodatkowo w okresie tym nie rozpoczyna biegu lub ulega zawieszeniu bieg terminu spełnienia świadczenia lub terminu do wykonania innych obowiązków lub uprawnień wynikających z umowy.